ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών-μαθητριών που φοίτησαν στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2017-2018, να προσέλθουν στο σχολείο από 20-06-2018 μέχρι 29-06-2018 (08.00 – 14.00) για την ανανέωση εγγραφής η οποία είναι υποχρεωτική.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1.    Αίτηση ανανέωσης εγγραφής – προμηθεύεται από το σχολείο

2.  Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) -προμηθεύεται από το σχολείο- στην οποία δηλώνεται:

Α) η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας,

Β) η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, και

Γ) η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS .

  3. Ηλεκτρονική Δήλωσης Προτίμησης (προεγγραφή) – εκτυπώνεται από τον κηδεμόνα ή από το σχολείο με τους κωδικούς που πραγματοποιήθηκε η προεγγραφή.

4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/μαθήτριας.

Ακολουθούν Υποδείγματα:

Υπόδειγμα 1 της Αίτησης

Υπόδειγμα 2 της υπεύθυνης δήλωσης